ABM SOLID
PL EN

Aktualności


 

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wiązki praw obejmującą nieruchomość zlokalizowaną w Bochni

 

Syndyk ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości  167635/204303 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,1519 ha, objętej KW TR1O/00073125/6 zlokalizowanej w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4,  zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem oraz udziału w wysokości 167635/204303 w prawie własności tegoż  budynku, którego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 2043,03  m2  wraz z prawem własności wyposażenia (meble, sprzęt) za kwotę nie niższą niż 1 854 450,58 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 58/100) netto.

 

Warunki konkursu


1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert BOCHNIA", w terminie do dnia 24 kwietnia 2023r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

3. Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie Konkursu.

4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto.

5. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 24 kwietnia 2023r.  

6. Składniki majątku objęte konkursem można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka - Sławomirem Nowakiem tel. 609 565 337 email; snowak@abmsolideu lub Marcinem Jarosz tel. 509898750 email; mjarosz@abmsolid.eu

7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu określone zostały w Regulaminie.

8. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 

Regulamin sprzedaży;

Wykaz składników biurowiec Bochnia;

Bochnia - Operat szacunkowy.

 

 

KONKURS OFERT NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MASY

 

Syndyk masy upadłości ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, ogłasza konkurs ofert na zbycie samochodu VW Caddy, rok proukcji 2007, poj. 1896 cm3, rodzaj paliwa: Diesel, przebieg 335 600 km, za cenę nie niższą niż 6 888,00 zł brutto.

 

1.   Pisemną ofertę kupna należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA ABM SAMOCHÓD" - w terminie do dnia 15 lutego 2023 roku, osobiście w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.

2.  Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w siedzibie Spółki dniu 16 lutego 2023 roku o godz. 11.00

3.   Do odbycia konkursu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa w konkursie.

4.    Proponowana cena nabycia brutto nie może być niższa niż cena wywoławcza.

5.    Jedynym kryterium wyboru będzie oferowana cena.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

7.  Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu można się zapoznać po uzgodnieniu terminu, informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 509 898 750 lub 883 200 510 oraz mailowo mjarosz@abmsolid.eu lub rscigala@abmsolid.eu

 

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I.    Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1T/00146783/3

Cena wywoławcza wynosi 398.000,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z  proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert - ABM Invest" - w terminie do dnia 17 listopada 2022 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 17 listopada 2022 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego Spółki pełną kwotą wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.abmsolid.eu oraz www.kdr.krakow.pl.

 

Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

Wybór oferty nastąpi w dniu 18 listopada 2022 r. o g. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7, 30-504 Kraków.


Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Likwidatora nr tel. 12  262 91 26.

 

Regulamin konkursu

Operat

 Warning: readfile() [function.readfile]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in /var/www/abmsolid.eu/relacje-inwestorskie.php on line 52

Warning: readfile() [function.readfile]: Failed to enable crypto in /var/www/abmsolid.eu/relacje-inwestorskie.php on line 52

Warning: readfile(http://cw.money.pl/gpw/abm.html) [function.readfile]: failed to open stream: Success in /var/www/abmsolid.eu/relacje-inwestorskie.php on line 52