ABM SOLID
PL EN

Aktualności


 

 Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż wiązki praw obejmujących nieruchomości zlokalizowane w Bochni


A. udział w wysokości  167635/204303 (82%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,  zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym o całkowitej powierzchni użytkowej 2043,03 m2 (w tym część należąca do ABM Solid: 1676,35 m2), zlokalizowanej w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 - działka nr 1875/4 o pow. 0,1519 ha, objęta KW  TR1O/00073125/6, o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.,  wraz z prawem własności wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy - zgodnie z zestawieniem) za kwotę nie niższą niż 1 852 510,00 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych 00/100) netto.

 

B. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem obecnej wypożyczalni sprzętu budowlanego wraz wiatą garażową - działka nr 1875/3 o pow. 0,1983 ha, objętej KW TR1O/00082847/9 o wartości określonej w opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.,  wraz z prawem własności wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy, sprzęt warsztatowy drobny - zgodnie z zestawieniem) za kwotę nie niższą niż 381 915,00 PLN (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/100) netto.

 

C. wiązki praw do działek zlokalizowanych w Bochni, oszacowanych przez biegłego BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o, w tym:

a) prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW  TR1O/00082868/2 - działka nr 1880/17, o powierzchni wynoszącej 0,0792 ha, tj. 792,00m2 za kwotę nie niższą niż: 26 754,00 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt czety złote 00/100) netto;

b) prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW TR1O/00082612/3 - działka nr 854/1, o powierzchni wynoszącej 0,3575 ha, tj. 3575,00m2 za kwotę nie niższą niż : 118 261,00 PLN (sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) netto;

c) prawo własności do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW Nr TR1O/00071991/3 - działka nr 849, o powierzchni wynoszącej 0,2714 ha, tj. 2714,00m2 za kwotę nie niższą niż: 89 779,00 PLN (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) netto;

d) prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, objętej KW TR1O/00058375/2 - działka nr 851/3 o pow. 0,1518 ha tj. 1518 m2 oraz działka nr 851/4 o pow. 0,1176 ha tj. 1176,0 m2 za kwotę nie niższa niż: 80 200,00 PLN (osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100) netto;

 

Warunki konkursu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisemkonkurs ofert BOCHNIA", w terminie do dnia 29 października 2021 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  sumy cen wywoławczych netto, praw, w odniesieniu do których składana jest oferta.

3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 29 października 2021 r.

4. Wybór oferty nastąpi w dniu 4 listopada 2021 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

5. Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu.

6. Składniki majątku objęte konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 883 200 510, mail: rscigala@abmsolid.eu lub tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu

7. Szczegółowe informacje dot. konkursu,  Regulamin, operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego, wykaz wyposażenia budynków można uzyskać w Kancelarii Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25, na stronach www.syndyk.małopolska.pl oraz  www.abmsolid.eu - w zakładce aktualności.

8. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

Poniżej do pobrania:

Sprzedaż sprzętu budowlanego i komputerowego

Syndyk Masy ABM SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że prowadzi ciągłą sprzedaż sprzętu budowlanego, sprzętu ciężkiego  oraz wyposażenia komputerowego.  Pisemne oferty, spełniające kryteria określone w Regulaminie, można składać w biurze Syndyka – Kraków ul. Kalwaryjska 67/3 lub w siedzibie upadłego w Tarnowie ul.Bartla 3. Oferty rozpatrywane są sukcesywnie co około dwa tygodnie, w miarę ich napływu.

Poniżej do pobrania:

 

 

Likwidator spółki ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

I. Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal niemieszkalny nr U11 o powierzchni 91,35 m2, położony w Tarnowie przy ul. Adama Boryczki nr 6, wraz z udziałem w gruncie i części budynku wynoszącego 9135/659412 części, dla którego prowadzona jest, przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta pod nr TR1T/00146783/3


Cena wywoławcza wynosi 398.000,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

 

II.  Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z  proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.


2. Pisemną ofertę kupna wraz z  proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert – ABM Invest – w terminie do dnia 6 września 2021 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.


3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze   15 1050 1562 1000 0090 3035 8841. Wadium winno wpłynąć na konto Spółki w terminie do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Decyduje data uznania, na rachunku bankowym Spółki, pełnej kwoty wadium.


4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, który dostępny jest w biurze likwidatora w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronach internetowych:  www.abmsolid.eu i  www.kdr.krakow.pl 


Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.


Wybór oferty nastąpi w dniu 7 września 2021 r. o g. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.


Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem likwidatora pod nr tel. 12  262 91 26.

 


Regulamin konkursu

 


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl