ABM SOLID
PL EN

Historia operacji na akcjach


PIERWSZE NOTOWANIE:

Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela spółki ABM SOLID S.A. odbyło się w dniu 24 lipca 2008 roku. Akcje spółki ABM SOLID S.A. zostały wprowadzone do obrotu giełdowego dniu 28 sierpnia 2008 roku.

PODZIAŁ AKCJI:

W dniu 28 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały dotyczące następujących zmian w strukturze kapitału zakładowego:

  • zniesiono uprzywilejowanie akcji serii A zamieniając je na akcje imienne zwykłe;
  • dokonano podziału wszystkich dotychczasowych serii w ten sposób, że każdą akcję o wartości nominalnej 4,30 zł podzielono na 10 akcji o wartości nominalnej 0,43 zł
  • w ramach podziału akcji dokonano zmiany oznaczenia serii, wskutek czego z wydzielonej części akcji dotychczasowych serii utworzono serię G, na którą składa się 1.545.000 akcji
  • dokonano zamiany 4.639.500 akcji imiennych zwykłych serii A, B, C, D, E i F na akcje imienne uprzywilejowane w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  • dokonano zamiany 1.545.000 akcji imiennych zwykłych serii G na akcje na okaziciela
Przedmiotowe zmiany zostały zarejestrowane postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 14 sierpnia 2006 r.

DYWIDENDA:

Dotychczas Spółka ABM SOLID S.A. nie wypłacała dywidendy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2006 r. dokonało zmiany Statutu Spółki znosząc uprzywilejowanie 12.600 akcji serii A co do dywidendy (akcje były uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadała dywidenda wyższa o połowę niż na pozostałe akcje). Zmiany Statutu zostały zarejestrowane w dniu 14 sierpnia 2006 r.

Wypłata dywidendy w okresie najbliższych lat uzależniona będzie od możliwości finansowych Spółki w zestawieniu z jej potrzebami inwestycyjnymi i przyrostem kapitału obrotowego i wynikającym z tego zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

SCALENIE AKCJI

Dnia 14 września 2015 r. decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z kwoty 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) do kwoty 4,30 zł (cztery złote trzydzieści groszy) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 7.934.500 (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset) do liczby 793.450 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji wszystkich emisji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.411.835 złotych (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych).
Po scaleniu Kapitał zakładowy dzieli się na:
(a) 12.400 (dwanaście tysięcy czterysta) akcji oznaczonych jako akcje serii A, od numeru 1 do numeru 12.400, imiennych i uprzywilejowanych.
(b) 283.500 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji oznaczonych jako akcje serii B, od numeru 1 do numeru 283.500, imiennych i uprzywilejowanych.
(c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii C, od numeru 1 do numeru 8.000, imiennych i uprzywilejowanych.
(d) 59.865 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jako akcje serii D, od numeru 1 do numeru 59.865, imiennych i uprzywilejowanych.
(e) 11.916 (jedenaście tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji oznaczonych jako akcje serii E, od numeru 1 do numeru 11.916, imiennych i uprzywilejowanych.
(f) 88.269 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jako akcje serii F, od numeru 1 do numeru 88.269, imiennych i uprzywilejowanych.
(g) 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji oznaczonych jako akcje serii G, zwykłych na okaziciela. (h) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii H, zwykłych na okaziciela.
Akcje serii A, B, C, D, E, F są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego wynosi 1 257 400 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta).
Przedmiotowe zmiany zostały zarejestrowane Postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 28 października 2015 r.

KOLEJNE EMISJE AKCJI:

Seria / emisja

Rodzaj

akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Cena emisyjna 1 akcji Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
seria A imienne uprzywilejowane dwukrotnie co do głosu - 12400 53 w zamian za udziały w ABM SOLID Sp. z o.o. wkład niepieniężny 14.08.2006 14.08.2006
seria B imienne uprzywilejowane dwukrotnie co do głosu - 283500 1 219 wkład niepieniężny 14.08.2006 14.08.2006
seria C imienne uprzywilejowane dwukrotnie co do głosu - 8000 34 8,00 wkład niepieniężny 14.08.2006 14.08.2006
seria D imienne uprzywilejowane dwukrotnie co do głosu - 59865 257 6,00 wkład niepieniężny 14.08.2006 14.08.2006
seria E imienne uprzywilejowane dwukrotnie co do głosu - 11916 51 w zamian za udziały w HYDRO SOLID Sp. z o.o. wkład niepieniężny 14.08.2006 14.08.2006
seria F imienne uprzywilejowane dwukrotnie co do głosu - 88269 380 6,00 wkład niepieniężny 14.08.2006 14.08.2006
seria G na okaziciela - - 154500 665 491 000 w zamian za udziały w ABM SOLID Sp. z o.o. 491 000 - wkład niepieniężny 14.08.2006 14.08.2006
1 001 350 akcji za 6,00 1 001 350 - wkład pieniężny
51 840 akcji w zamian za udziały w HYDRO SOLID Sp. z o.o. 51 840 - wkład niepieniężny
810 akcji za 6,00 810 - wkład pieniężny
seria H na okaziciela - - 175000 753 29,50 wkład pieniężny 31.07.2007 31.07.2007
Liczba akcji razem 793450    
Kapitał zakładowy razem na dzień 30.10.2015 3 412  
Wartość nominalna jednej akcji = 4,3 zł