ABM SOLID
PL EN

Informacje finansowe


WYBRANE DANE FINANSOWE
2017
(tys. zł)
2016
(tys. zł)
2015
(tys. zł)
2014
(tys. zł)
2013
(tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
49 685 42 433
56 642
57 215
62 643
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
- 2 483 7 327
6 307
9 981
303
Zysk (strata) brutto
755 2 193
937 1 847
- 2 853

Zysk (strata) netto
920 1 882
1 346
2 078
727
Aktywa razem
78 496 88 837
100 957
116 269
122 219
obowiązania i rezerwy na zobowiązania
242 118 253 379
267 227
283 891
291 919
Zobowiązania długoterminowe
12 868 16 031
23 893
17 678
19 399
Zobowiązania krótkoterminowe
229 250 237 348 243 334
266 213
272 520
Kapitał własny
- 163 622 -164 542
-166 270 - 167 621
-169 700
Kapitał zakładowy
3 412 3 412 3 412 3 412 3 412
Liczba akcji
793 450 793 450 7 934 500 7 934 500 7 934 500
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0 0 0 0 0