ABM SOLID
PL EN

Sprzedaż i dzierżawa


SYNDYK ABM SOLID SA w upadłości

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości działającego pod firmą ABM SOLID SA z siedzibą w Tarnowie, lub jego zorganizowanych części i zorganizowanych zespołów składników w trybie art. 320 ustawy z dnia 28.03.2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 498 ze zm. przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 27.07.2012 roku, jako dnia w którym ogłoszono upadłość) wg opisu i oszacowania z dnia 31 maja 2019 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o., autorzy opracowania Grzegorz Więcławek - rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 4897, Jarosław Gładysz Analityk, Rzeczoznawca Majątkowy, nr uprawnień 6112.


Cena wywoławcza przedsiębiorstwa upadłego wynosi: 43 720 745,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) netto.
Transakcja zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 6. p.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2018 r., nr 54, poz. 2174 ze zm.)

W przypadku braku oferty na zakup całości przedsiębiorstwa upadłego, rozpatrywane będą w następnej kolejności oferty złożone na zorganizowane części przedsiębiorstwa bądź zorganizowane grupy składników majątku masy w postaci:

1. Praw do zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie za cenę nie niższą niż 11.276.200,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście zł) netto.
Powyższa cena nie obejmuje wartości kontraktów realizowanych na dzień sprzedaży i przeznaczonych do przejęcia. Cena zbycia tych praw negocjowana będzie odrębnie.

2. Wiązki praw do zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa upadłego, zlokalizowanych w Dębnie, a w tym: - praw do nieruchomości, działek zabudowanych i niezbudowanych objętych KW Nr TR1B/00049832/5 za cenę nie niższą niż 5 825 198,00 zł netto.
- praw do środków trwałych i nisko cennych Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Dębnie, zapasów magazynowych, ruchomości ZUSIT Dębno za cenę nie niższą niż 1 751 872,00 zł netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 7.577.070,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt zł) netto.

3. Wiązki praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rzeszowie przy Al. Generała Leopolda Okulickiego 18, objętej KW RZ1Z/00148661/6 i RZ1Z/00150165/6 za cenę nie niższą niż 3.358.476,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć zł) netto wraz z ruchomościami zlokalizowanymi na nieruchomości w postaci wyposażenia, maszyn i urządzeń za cenę nie niższą niż 88 733,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy zł) netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 3.447.209,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięć zł) netto.

4. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Tarnowie przy ul. Bartla 3, objętej KW TR1T/00093549/4, za cenę nie niższą niż 2 714 577,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł) netto wraz z wyposażeniem i urządzeniami biurowymi za cenę nie niższą niż 108 588,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem zł) netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 2 823 164,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery zł) netto.

5. Prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Tarnowie przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, objętej KW TR1T/00116898/3, za cenę nie niższą niż 618.266,00 zł (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć zł ) netto.

6. Wiązki praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bochni przy ul. Partyzantów, KW TR1O/00082868/2, TR1O/00082612/3 TR1O/00071991/3, TR1O/00058375/2, TR1O/00082847/9, TR1O/00073125/6 za cenę nie niższą niż 2.511.797,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł) netto wraz z prawami własności do środków trwałych i niskocennych (wyposażenie budynku, maszyny i urządzenia wypożyczalni) za cenę nie niższą niż 2 210 148,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy sto czterdzieści osiem zł) netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 4 721 945,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć zł) netto.

7. Prawa własności nieruchomości lokalowych - usługowych oraz udziałów w garażu wielostanowiskowym, położonych w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129, za cenę nie niższą niż 5 205 487,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem zł) netto wraz z wyposażeniem lokali za cenę nie niższą niż 5 355,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć zł) netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 5 210 842,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł ) netto.

8. Prawa własności środków transportu za cenę nie niższą niż 907 362,00 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa zł) netto.

9. Wartość 100% udziałów w przedsiębiorstwie ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tarnowie za cenę nie niższą niż 532.800,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset zł) netto.

10. Wartość 100% udziałów w przedsiębiorstwie Elementy Budowlane Radymno sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie za cenę nie niższą niż 2.568.100,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto zł) netto.

11. Wartość 11,46% udziałów w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) netto.

12. Wartość 19,05% udziałów w przedsiębiorstwie TRANS SOLID sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł ) netto.

13. Wartość praw do należności krótkoterminowych za cenę nie niższą niż 3.494.384,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery zł) netto.

14. Wartość praw do składników niematerialnych i prawnych (znak firmowy) za cenę nie niższą niż 8.100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto zł) netto.

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ABM SOLID SA”, w terminie do dnia 19 lutego 2020 r., do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości: 1.000 000,00 (słownie: jeden milion złotych ) w przypadku oferty na zakup całości przedsiębiorstwa i 10% ceny wywoławczej w pozostałych przypadkach.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 19 lutego 2020 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

II. Oferta kupna winna zawierać:

1) Dane oferenta : imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wraz z aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego, numer konta na który należy dokonać ew. zwrotu wadium.
2) Dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji oferenta
3) Zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane
4) Oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w treści art.157a ust.1i 2 prawa upadłościowego 5) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji warunków przetargu
6) Proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż cena wywoławcza wraz z warunkami płatności i oświadczeniem, iż cena w pełnej wysokości zostanie uiszczona do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności
7) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z wyceną nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń
8) Zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności
9) Dowód wpłaty wadium

I. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21 lutego 2020 roku na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział V Gospodarczy przy ul. Dąbrowskiego 24, godz. 11.00 , sala 130

III. Składniki majątku objęte przetargiem można oglądać we wszystkie dni powszednie w godzinach 9.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Marcinem Jaroszem nr tel. 509 898 750.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dot. przetargu jego regulamin oraz wycenę nieruchomości – operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego można uzyskać w siedzibie Kancelarii syndyka,. Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25. oraz na stronie Kancelarii Syndyka www.syndyk.małopolska.pl

Regulamin przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego.

Opis i oszacowanie majątku upadłego.

Tarnów, Bartla - Operat szacunkowy.

Tarnów, Wyszyńskiego - Operat szacunkowy.

Dębno - Operat szacunkowy.

Grybów - Operat szacunkowy.

Rzeszów, Okulickiego - Operat szacunkowy.

Warszawa, Modlinska 129 - Operat szacunkowy.

Bochnia - Operat szacunkowy.

Raport z wyceny - Spółki zależne, ZCP, Znak towarowy.

Ruchomości - oszacowanie ABM SOLID.

 

 

  1. Ogłoszenie o sprzedaży i dzierżawie mienia spółki z dnia 15 maja 2013 r.
  2. Ogłoszenie o sprzedaży mienia spółki z dnia 29 maja 2013 r.
  3. Ogłoszenie o sprzedaży mienia spółki z dnia 28 sierpnia 2013 r.
  4. Ogłoszenie o sprzedaży lub dzierżawie z dnia 11 września 2013 r.
  5. Ogłoszenie o sprzedaży mienia spółki z dnia 25 czerwca 2014 r.