ABM SOLID
PL EN

Informacje o postępowaniu


2021-01-08

 

KONKURS OFERT NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MASY

 

Syndyk masy upadłości ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, działając na podstawie art. 323 puin, ogłasza konkurs ofert na zbycie ruchomości w postaci:

 

  • środków transportu (SAMOCHODY) - miejsce postoju Dębno 190
  • wyposażenia IT (KOMPUTERY)
  • sprzęt i urządzenia wyposażenia wypożyczalni sprzętu budowlanego (SPRZĘT) zlokalizowanej w Bochni przy ul. Partyzantów 21

 

o cenach minimalnych (wywoławczych) zgodnie z wycenami biegłego rzeczoznawcy zamieszczonych wraz z Regulaminem Konkursu na stronach internetowych www.syndyk.malopolska.pl oraz www.abmsolid.eu.

 

W przypadku braku ofert na zakup zorganizowanych składników majątku w postaci wskazanych wyżej grup nieruchomości dopuszcza się rozpoznanie ofert na zakup poszczególnych ruchomości zgodnie z załącznikami do regulaminu.

 

1.    Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą -  listem poleconym, kurier w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert ABM II" z właściwym dopiskiem wynikającym z rodzaju zbywanych ruchomości tj. SAMOCHODY", „KOMPUTERY" lub „SPRZĘT" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2021 r do godz.16:00. Decyduje data wpływu do Kancelarii.

2.    Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przelewem na rachunek bankowy o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 3 lutego 2021 r tj. tak jak dla składania ofert, przy czym decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

3.    Oferent może złożyć ofertę na zakup całego zespół składników majątku (sprzedaż preferowana) lub na zakup  wybranych pozycji, a proponowana cena nabycia netto (podana kwotowo i słownie)  nie może być niższa niż cena wywoławcza.

4.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w Regulaminie Konkursu.

5.    Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w dniu 4 lutego 2021 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

6.    Do odbycia konkursu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa w przetargu, a w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu na zbycie całego zespołu ruchomości, dopuszcza się możliwość sprzedaży indywidualnej poszczególnych składników.

7.    Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu można  się zapoznać po uzgodnieniu terminu, informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 883 200 510 lub 509 898 750 lub mailowo rscigala@abmsolid.eu, mjarosz@abmsolid.eu,

Regulamin konkursu II

Wykaz II konkursu ABM SPRZĘT

Wykaz II konkursu ABM SAMOCHODY

Wykaz II konkursu ABM KOMPUTERY.

 

 

 

2020-12-22


KONKURS OFERT NA USŁUGĘ ARCHIWIZACJI

 

Syndyk masy upadłości ABM Solid w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, ogłasza konkurs w przedmiocie świadczenia usługi archiwizacji, brakowania i przechowywania dokumentacji.


I.    Przedmiotem usługi jest archiwizacja (kod CPV 79.99.51.00) ok. 850 mb dokumentów  znajdujących się w siedzibie upadłego (Dębno, Tarnów, Bochnia) obejmująca następujące czynności:

  i.  kwalifikacja archiwalna, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - dokonanie oceny jej przydatności dla celów praktycznych, wydzielenie dokumentacji nieprzydatnej i jej zniszczenie potwierdzone stosownym protokołem likwidacji,

  ii.    przejęcie pozostałej dokumentacji do składnicy akt prowadzonej przez oferenta


II.       Warunki uczestnictwa w konkursie

1.  Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem dokumentacji po uprzednim uzgodnieniem terminu za pośrednictwem poczty mailowej   lub mjarosz@abmsolid.eu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.

2.  Pisemną ofertę na wykonanie powyższej usługi  wraz z  proponowaną ceną netto podaną kwotowo i słownie za metr bieżący dokumentacji w rozbiciu na poszczególne czynności: (i) kwalifikacja,  brakowanie i likwidacja dokumentów oraz (ii) przechowywanie w poszczególnych kategoriach (od B2 do BE50) przez okres wymagany przepisami prawa, udostępnianie dokumentacji Syndykowi i osobom wskazanym pisemnie przez Syndyka w okresie przechowywania (w tym w postaci skanów), usługę transportową (w tym załadunek i wyładunek), koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi (pudła itp.).

3.  Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta konkursowa ABM ARCHIWIZACJA" - w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku do godz 16:00, osobiście w siedzibie w  Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą - listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.

4.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

    a.  załączenie do oferty kopii aktualnego wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego  przez właściwy organ (marszałka województwa)

    b. posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez przedstawienie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie archiwizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert poprzez przedstawienie dokumentu poświadczającego, iż oferent w tym okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda, których przedmiotem była archiwizacja dokumentów

   c. przedstawienie zobowiązania do skierowania do wykonania usługi właściwych pracowników, w tym co najmniej jednej osoby legitymującej się certyfikatem ukończenia kursu archiwisty 1 stopnia oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów RODO.

5.  Termin odbioru dokumentów wynosi do 30 dni, od daty rozstrzygnięcia konkursu.


III.    Rozstrzygnięcie konkursu

1.  Procedurę uważa się za wszczętą w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi określone w niniejszym regulaminie

2.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie

3.  Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w  dniu 21 stycznia 2021 r. godz. 12.00  w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3

4.  W przypadku złożenia ofert o zbliżonej cenie jednostkowej (różnica poniżej 10% oferty) Syndyk przeprowadzi dodatkowe negocjacje w terminie uzgodnionym z oferentami, których obejmuje ten warunek i którzy wyrażają chęć uczestnictwa w niej.

5.  Wartość usługi wyliczona zostanie na podstawie przedstawionych cen jednostkowych, a wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo.

6.  Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu w przypadku przeprowadzenia negocjacji pkt.4 regulaminu, nastąpi w terminie do 31 stycznia 2021 r. poprzez wybór najkorzystniejszej cenowo oferty uzyskanej w trybie negocjacji.

7.  Wyboru oferenta dokonuje Syndyk po uzyskaniu rekomendacji Komisji Konkursowej, a o wyborze informowany jest Sędzia-Komisarz

8.  Uczestnicy konkursu ofert zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od daty wyboru o wyborze lub odrzuceniu ich oferty.

9.  Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia  lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

10.  Dodatkowe informacje dot. konkursu, jego przedmiotu oraz regulaminu można uzyskać w siedzibie syndyka, Kraków ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25 na stronie www.syndyk.malopolska.pl. oraz
2020-11-20


KONKURS OFERT NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MASY

 

Syndyk masy upadłości ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, działając na podstawie art. 323 puin, ogłasza konkurs ofert na zbycie zespołu ruchomości w postaci:

a) mebli i wyposażenia biurowego (MEBLE) zgodnie z wycenami biegłego rzeczoznawcy zlokalizowanych w:

      - Tarnowie za cenę nie niższą niż 61.386,00 zł netto,

      - Bochni za cenę nie niższą niż 24.640,00 zł netto,

      - Warszawie za cenę nie niższą niż 5.355,00 zł netto.

b) w środków transportu (SAMOCHODY) zgodnie z cenami biegłego rzeczoznawcy za cenę nie niższą niż 606.653,00 zł netto;  

c)  wyposażenia IT (KOMPUTERY) zgodnie z wycenami biegłego rzeczoznawcy za cenę nie niższą niż 52.815,00 zł netto;

d)  sprzęt i urządzenia wyposażenia wypożyczalni sprzętu budowlanego (SPRZĘT) zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy za cenę nie niższą niż  2.182.792,00 zł netto.


W przypadku braku ofert na zakup zorganizowanych składników majątku w postaci wskazanych wyżej grup nieruchomości dopuszcza się rozpoznanie ofert na zakup poszczególnych ruchomości zgodnie z załącznikami do regulaminu.

Spis przedmiotów przeznaczonych do zbycia, oraz Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronach internetowych      oraz .


1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą -  listem poleconym, kurier w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert ABM" z właściwym dopiskiem wynikającym z rodzaju zbywanych ruchomości tj. „MEBLE",  „SAMOCHODY", „KOMPUTERY" lub „SPRZĘT" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii.

2.  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r tj. tak jak dla składania ofert, przy czym decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

3. Oferent może złożyć ofertę na zakup całego zespół składników majątku (sprzedaż preferowana) lub na zakup  wybranych pozycji, a proponowana cena nabycia netto (podana kwotowo i słownie)  nie może być niższa niż cena wywoławcza.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w Regulaminie Konkursu.

5. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w Kancelarii Doradców Prywatyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

6. Do odbycia konkursu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa w przetargu, a w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu na zbycie całego zespołu ruchomości, dopuszcza się możliwość sprzedaży indywidualnej poszczególnych składników.

7.  Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu można  się zapoznać po uzgodnieniu terminu, informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 883 200 510 lub 509 898 750 lub mailowo lub
2020-07-16

 

Rozstrzygnięcie pierwszego przetargu na sprzedaż majątku ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej


Syndyk ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że zatwierdzenie przez Sędziego Komisarza rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż majątku ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie jest prawomocne.

W ogłoszonym przetargu nie wpłynęła żadna oferta na zakup przedsiębiorstwa w całości.

Syndyk dokonał wyboru ofert na zakup poniższych zorganizowanych części przedsiębiorstwa lub zorganizowanych zespołów składników:

1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie.

2. Wiązka praw do zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa upadłego, zlokalizowanych w Dębnie.

3. Wiązka praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rzeszowie przy Al. Generała Leopolda Okulickiego 18.

4. 11,46% udziałów w przedsiębiorstwie „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o.” z siedzibą w Tarnowie.

5. 19,05% udziałów w przedsiębiorstwie TRANS SOLID sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie.

 

Konkursy na zbycie kolejnych składników majątku ogłaszane będą sukcesywnie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zgód Rady Wierzycieli i Sędziego Komisarza

 


2020-01-14


SYNDYK ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości działającego pod firmą ABM SOLID SA z siedzibą w Tarnowie, lub jego zorganizowanych części i zorganizowanych zespołów składników w trybie art. 320 ustawy z dnia 28.03.2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 498 ze zm. przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 27.07.2012 roku, jako dnia w którym ogłoszono upadłość) wg opisu i oszacowania z dnia 31 maja 2019 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o., autorzy opracowania Grzegorz Więcławek - rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 4897, Jarosław Gładysz Analityk, Rzeczoznawca Majątkowy, nr uprawnień 6112.

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa upadłego wynosi: 43 720 745,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) netto.
Transakcja zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 6. p.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2018 r., nr 54, poz. 2174 ze zm
.)


W przypadku braku oferty na zakup całości przedsiębiorstwa upadłego, rozpatrywane będą w następnej kolejności oferty złożone na zorganizowane części przedsiębiorstwa bądź zorganizowane grupy składników majątku masy w postaci:

1. Praw do zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie za cenę nie niższą niż 11.276.200,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście zł) netto.
Powyższa cena nie obejmuje wartości kontraktów realizowanych na dzień sprzedaży i przeznaczonych do przejęcia. Cena zbycia tych praw negocjowana będzie odrębnie.

2. Wiązki praw do zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa upadłego, zlokalizowanych w Dębnie, a w tym: - praw do nieruchomości, działek zabudowanych i niezbudowanych objętych KW Nr TR1B/00049832/5 za cenę nie niższą niż 5 825 198,00 zł netto.
- praw do środków trwałych i nisko cennych Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Dębnie, zapasów magazynowych, ruchomości ZUSIT Dębno za cenę nie niższą niż 1 751 872,00 zł netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 7.577.070,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt zł) netto.

3. Wiązki praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rzeszowie przy Al. Generała Leopolda Okulickiego 18, objętej KW RZ1Z/00148661/6 i RZ1Z/00150165/6 za cenę nie niższą niż 3.358.476,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć zł) netto wraz z ruchomościami zlokalizowanymi na nieruchomości w postaci wyposażenia, maszyn i urządzeń za cenę nie niższą niż 88 733,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy zł) netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 3.447.209,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięć zł) netto.

4. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Tarnowie przy ul. Bartla 3, objętej KW TR1T/00093549/4, za cenę nie niższą niż 2 714 577,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem zł) netto wraz z wyposażeniem i urządzeniami biurowymi za cenę nie niższą niż 108 588,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem zł) netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 2 823 164,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery zł) netto.

5. Prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Tarnowie przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, objętej KW TR1T/00116898/3, za cenę nie niższą niż 618.266,00 zł (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć zł ) netto.

6. Wiązki praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bochni przy ul. Partyzantów, KW TR1O/00082868/2, TR1O/00082612/3 TR1O/00071991/3, TR1O/00058375/2, TR1O/00082847/9, TR1O/00073125/6 za cenę nie niższą niż 2.511.797,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł) netto wraz z prawami własności do środków trwałych i niskocennych (wyposażenie budynku, maszyny i urządzenia wypożyczalni) za cenę nie niższą niż 2 210 148,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy sto czterdzieści osiem zł) netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 4 721 945,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć zł) netto.

7. Prawa własności nieruchomości lokalowych - usługowych oraz udziałów w garażu wielostanowiskowym, położonych w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129, za cenę nie niższą niż 5 205 487,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem zł) netto wraz z wyposażeniem lokali za cenę nie niższą niż 5 355,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć zł) netto.
Łączna oferowana cena nie może być niższa niż 5 210 842,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł ) netto.

8. Prawa własności środków transportu za cenę nie niższą niż 907 362,00 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa zł) netto.

9. Wartość 100% udziałów w przedsiębiorstwie ABM Invest Tarnów sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tarnowie za cenę nie niższą niż 532.800,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset zł) netto.

10. Wartość 100% udziałów w przedsiębiorstwie Elementy Budowlane Radymno sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie za cenę nie niższą niż 2.568.100,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto zł) netto.

11. Wartość 11,46% udziałów w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) netto.

12. Wartość 19,05% udziałów w przedsiębiorstwie TRANS SOLID sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł ) netto.

13. Wartość praw do należności krótkoterminowych za cenę nie niższą niż 3.494.384,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery zł) netto.

14. Wartość praw do składników niematerialnych i prawnych (znak firmowy) za cenę nie niższą niż 8.100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto zł) netto.

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ABM SOLID SA”, w terminie do dnia 19 lutego 2020 r., do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości: 1.000 000,00 (słownie: jeden milion złotych ) w przypadku oferty na zakup całości przedsiębiorstwa i 10% ceny wywoławczej w pozostałych przypadkach.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 19 lutego 2020 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

II. Oferta kupna winna zawierać:

1) Dane oferenta : imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wraz z aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego, numer konta na który należy dokonać ew. zwrotu wadium.
2) Dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji oferenta
3) Zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane
4) Oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w treści art.157a ust.1i 2 prawa upadłościowego 5) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji warunków przetargu
6) Proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż cena wywoławcza wraz z warunkami płatności i oświadczeniem, iż cena w pełnej wysokości zostanie uiszczona do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności
7) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z wyceną nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń
8) Zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności
9) Dowód wpłaty wadium

I. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21 lutego 2020 roku na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział V Gospodarczy przy ul. Dąbrowskiego 24, godz. 11.00 , sala 130

III. Składniki majątku objęte przetargiem można oglądać we wszystkie dni powszednie w godzinach 9.00 do 16.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Marcinem Jaroszem nr tel. 509 898 750.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dot. przetargu jego regulamin oraz wycenę nieruchomości – operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego można uzyskać w siedzibie Kancelarii syndyka,. Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25. oraz na stronie Kancelarii Syndyka www.syndyk.małopolska.pl

Regulamin przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego.

Opis i oszacowanie majątku upadłego.

Tarnów, Bartla - Operat szacunkowy.

Tarnów, Wyszyńskiego - Operat szacunkowy.

Dębno - Operat szacunkowy.

Grybów - Operat szacunkowy.

Rzeszów, Okulickiego - Operat szacunkowy.

Warszawa, Modlinska 129 - Operat szacunkowy.

Bochnia - Operat szacunkowy.

Raport z wyceny - Spółki zależne, ZCP, Znak towarowy.

Ruchomości - oszacowanie ABM SOLID.